قفل کودک

قفل کودک

با فعال کردن قفل کودک دیگر با پایین کشیدن دستگیره، قفل دیجیتال باز نمی‌شود؛ باید دکمه‌ای که بر روی دستگیره است را فشار داد و دستگیره را پایین کشید تا درب باز شود.